ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování

Školní jídelna při  ZŠ Písnická v Praze 12

Tel. 241715752, jidelna@zspisnicka.cz, www.zspisnicka.cz

 

Variabilní symbol. ……………………………………………………………….. použít pro všechny typy plateb

číslo účtu,  ze kterého je stravné pravidelně  h r a z e n o ………………………………………………………………..

viz informace –  bod. č.1 – 3

 

Jméno, příjmení…………………………………………………….   datum narození……………………………………

 Bydliště………………………………………………………………………………………………………………………..

 Třída ……………………………………škola:   základní škola   –  gymnazium

 Jméno zák. Zástupce………………………………..………………………e-mail……. ……………………………. ……

tel. číslo zák. zástupce:

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat řád školní jídelny, zveřejněný v objektu školní jídelny či na www  stránkách ZŠ. Dále souhlasím, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky ŠJ dle § 2, vyhlášky č. 364/2005 o vedení dokumentace a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Žák i jeho zákonný zástupce je povinen ukončení či případné změny stravování dojednat písemně nebo osobně  v kanceláři ŠJ, zároveň zrušit svou pravidelnou úhradu obědů v nejbližším možném termínu ukončení stravování.  Obě  strany se zavazují respektovat pokyny stravování  ŠJ vyplývající z Řádu školní jídelny a ohlásit včas všechny informace, které by měly vliv na stravování např. zdravotní způsobilost ke stravování.

STRAVNÉ SE PLATÍ VŽDY PŘEDEM A ODHLÁŠKY OBĚDŮ SE PŘIJÍMAJÍ DO 14.00 PŘEDCHOZÍHO DNE.

V případě, že se rozhodnete zaplatit stravné za více měsíců  naráz, bude to  vaše rozhodnutí, které svým  podpisem potvrzujete (viz. novela vyhlášky 107/2005 Sb.  o školním stravování č. 210/2017)

 

V………………..dne………………………….                         ……………………………………

Podpis strávníka-zákon.zástupce

VYPLNĚNÉ A PODEPSANÉ VRÁTIT ZPĚT DO ŠJ!

Přihláška je ke stažení v sekci „Ke stažení“