ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Řád školní družiny

VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠD

Základní škola Písnická v Praze 12, Písnická 760/11, Praha 4 – Kamýk

                          

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. školského  zákona  v platném znění je vydávána tato směrnice – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla, stanoví režim ŠD, je závazná pro pedagogické pracovníky a má informační funkci pro zákonné zástupce.

ŠD se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém  vzdělávání.

Náplň školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování.  Náplní  vzdělávání ve školní družině je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

Činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně, pokud počet přihlášených žáků  přesáhne  kapacitu ŠD jsou přednostně přijímáni žáci zaměstnaných rodičů a samoživitelů a žáci nižších ročníků I. st. ZŠ.

Přihlašování a odhlašování

O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky, rozhodování se neřídí správním řádem. Přijetí žáka do ŠD tedy není nárokové.

Ve školní družině je určena vedoucí vychovatelka, která koordinuje činnost všech oddělení. Přihlašování a odhlašování žáků během školního roku zajišťují vychovatelky jednotlivých oddělení, předávají informace rodičům, vyřizují náměty a stížnosti, vedou dokumentaci.

Přijetí žáka do ŠD je formou zápisního lístku, v němž jsou uvedeny základní údaje, jak je vyžaduje školní matrika – školský zákon § 28, odst. 3., jsou to tyto údaje:

 • jméno a příjmení, rodné číslo, zdravotní pojišťovna a místo trvalého pobytu
 • údaje o zdravotní způsobilosti, případně zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání
 • údaje o zdravotním postižení (včetně údaje o druhu postižení ) nebo zdravotním  znevýhodnění, případně údaj o sociálním znevýhodnění, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem poskytnut
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a platné telefonické spojení.

 

Zákonní zástupci mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku, včas ohlásit změny v údajích.

Docházka žáka je sjednána se zákonnými zástupci prostřednictvím zápisního lístku, žák odchází v doprovodu zákonných zástupců, osob uvedených v zápisním lístku nebo sám. Uvedený odchod je závazný, případné změny nebo odhlášení žáka sdělí rodiče vychovatelce písemně s uvedením přesného data.  Odchod žáka mimo uvedenou dobu či s jinou osobou než je uvedeno v zápisním lístku, sdělí zákonný zástupce vychovatelce písemně jméno osoby, číslo OP, datum a čas vyzvednutí žáka a podpisem zákonného zástupce,  s  dodatkem  o převzetí  právní zodpovědnosti.

Žák předá lístek s údaji o odchodu osobně vychovatelce, neodevzdává třídní učitelce.

Z bezpečnostních důvodů nelze uvolnit žáka na základě telefonátu, SMS zprávou nebo e-mailem.

Odhlášení žáka je potřeba písemně na formuláři, s datem odhlášení. Po odhlášení se vrací úplata za následující celé měsíce.

Ze závažných zdravotních důvodů nepřetržitě trvajících více než 1 měsíc, může ředitel školy úplatu za ŠD na základě žádosti rodičů vrátit.

Úplata

Úplata za ŠD je stanovena na 350,- Kč/měsíc.  Poplatek je hrazen ve dvou splátkách – do 15.9. za září až prosinec 1 400,- Kč,  do 15.1.  za leden až červen 2 100,- Kč.  Rodiče platí bezhotovostním převodem na bankovní účet školy číslo 35-78874349/0800. V kolence Zpráva pro příjemce  bude uvedeno : Jméno dítěte-ŠD.

Ředitelka školy může rozhodnout o snížení nebo prominutí  úplaty na základě písemné žádosti rodičů a dokladu, že rodině je poskytován sociální příplatek nebo dávky pěstounské péče, formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách školy.

Pro zajištění pitného režimu je vybírán na začátku školního roku příspěvek 150,-Kč od každého přihlášeného žáka.

Organizace ŠD

Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků. V oddělení  lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. Ředitelka školy stanovuje touto směrnicí nejvyšší počet účastníků na jednoho pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto:

 • při běžné činnosti ve třídách a odděleních ŠD, vycházkách po běžných trasách v okolí školy – max. 30 žáků
 • při organizačně či dopravně náročných akcích projedná vychovatelka s vedením školy předem organizační zajištění a počet doprovázejících osob

Provoz ŠD :  ranní ŠD od 6:30 – 7:45 hodin  v přízemí pavilonu A v Krhanické ulici – předání tř.uč.

odpolední ŠD od 11:40 – 17:00 hodin – činnost 1.- 4.odd. v budovách v Krhanické ulici

činnost 5. až 7. odd. v budově ZŠ Písnická

Z provozních důvodů jsou možné tyto odchody žáka:  od 13:15 (oběd) – 14:00 hodin.

V době od 14:00 do 15:00 hodin nežádejte odchod žáka ze ŠD, probíhá zájmová činnost nebo vycházka.

Pobyt venku je nadřazen činnostem ve třídách. Na pobyt venku se mohou žáci převléknout, vše musí být podepsané.

Po 15:00 hodině  do 17:00 hodin odchod průběžně.

Od 16:00 hodin jsou oddělení spojována, informace, ve kterém oddělení se žák nachází je vyvěšena na dveřích jednotlivých oddělení.

Rodiče jsou povinni zajistit vyzvednutí žáka do 17:00 hodin, pokud žáka nevyzvednou, řídí se vychovatelka pokynem ředitelky školy, neopustí budovu, telefonicky kontaktuje rodiče, případně sociální odbor nebo Policii ČR.  Opakované nevyzvednutí  nebo nezaplacení úplaty, lze posuzovat jako důvod k vyloučení žáka ze ŠD, o němž rozhoduje ředitelka školy. Pokud žák soustavně porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví svoje nebo ostatních, dlouhodobě nenavštěvuje ŠD, soustavně narušuje školní  řád a vnitřní řád ŠD, může být rozhodnutím ředitelky školy ze ŠD vyloučen.

V době prázdnin není zajištěn provoz ŠD. V době mimořádného volna je provoz pouze při přihlášení nejméně 25 žáků a pouze na omezenou dobu od 8:00 – 16:00 hodin. O zajištění provozu ŠD jsou rodiče včas informováni. Pokud bude v tyto dny otevřena školní jídelna, hradí žáci poplatek na náklady oběda v plné výši.

ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou zájmových, odpočinkových a rekreačních aktivit a umožňuje přípravu na vyučování. Činnosti jsou přiměřené věku a na základě dobrovolnosti, žáci mají svá práva i povinnosti, osvojují si pravidla společenského chování, sociální cítění, etiku, respektování druhých, řeší své problémy, pěstují zdravý životní styl, ŠD pořádá různé kulturní a sportovní akce.

 

Bezpečnost

Za bezpečnost při předávání žáků po vyučování je zodpovědný třídní učitel (vyučující poslední hodinu), žáky předává vychovatelce osobně, učitel  informuje vychovatelku o nepřítomných žácích a případných zdravotních obtížích během vyučování.

Na kroužky v budově školy jsou žáci osobně předáváni lektorům a zpět do jednotlivých oddělení, za bezpečnost zodpovídá lektor a organizace. Vychovatelka přebírá za žáka zodpovědnost až po jeho návratu z kroužku do oddělení.

Za bezpečnost žáků v  ŠD zodpovídá vychovatelka příslušného oddělení. Na začátku školního roku seznámí žáky s vnitřním řádem ŠD a režimem ŠD.

Po vyzvednutí ze ŠD nelze žáka vrátit zpět. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

Dohled cestou při odchodu žáka do šatny (na toaletu) vykonává organizace, v oddělení (v šatně) se předává rodičům.

Po opuštění budovy přebírají za žáky zodpovědnost rodiče.

V průběhu roku vychovatelka opakovaně poučí žáky o bezpečnosti a chování v prostorách ŠD, budově, na  chodbě, v šatně, jídelně, kulturních, sportovních akcích a při vycházkách mimo budovu školy. Záznam o poučení je uveden v třídní knize jednotlivých oddělení.

Žáci mají zákaz používání mobilních telefonů v prostorách školní družiny. V případě nutnosti domluvy s rodiči ohlásí tuto skutečnost vychovatelce.

Postup při úrazu – žák nahlásí okamžitě každý úraz, vychovatelka zapíše způsob ošetření do Knihy úrazů, která je umístěna v chodbě kanceláří školy a seznámí se situací rodiče. Žák upozorní vychovatelku na změnu zdravotního stavu, nevolnost.

Do ŠD není dovoleno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví žáka nebo spolužáků, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu. Žák nenosí do ŠD cenné věci ani vyšší  finanční částky.

 

Dokumentace

 • zápisní lístky
 • třídní knihy, včetně docházky žáků
 • vnitřní řád školní družiny (podrobnější informace a provoz)
 • školní vzdělávací program ŠD
 • docházkový sešit určený pro ranní ŠD
 • docházkové listy všech oddělení ŠD
 • rámcový plán ŠD
 • rozvrh činností v ŠD
 • tématický plán na školní rok 2023/2024
 • provozní řád školního hřiště

na webu školy jsou k dispozici ke stažení tyto dokumenty

 • zápisní lístek
 • zmocnění k vyzvedávání
 • souhlas s psaním domácích úkolů v ŠD
 • souhlas s předáním žáka na kroužek
 • formulář pro odhlášení žáka ze ŠD
 • stanovení úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD
 • formulář prominutí úplaty za ŠD
 • školní vzdělávací program

 

Kontakty na ŠD:

Tel. ŠD : 241 711 609, Tel./fax škola : 241 470 306

Vedoucí vychovatelka : Ivana Novotná mobil: 774 874 128

Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti dne 1.9. 2022