ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Pro budoucí prvňáčky

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ Písnická v Praze 12

1. Termín zápisu

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, na azylanty a účastníky řízení o udělení azylu.

2. Věk dítěte

Povinná školní docházka (dále PŠD) začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. K plnění PŠD může být přijato i dítě, které dosáhne 6-ti let až v době od září do června příslušného školního roku za následujících podmínek:

 • a) Dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
 • b) Zákonný zástupce požádá o přijetí k plnění PŠD
 • c) Dosáhne-li dítě 6-ti let v období září – prosinec šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
 • d) Dosáhne-li dítě 6-ti let teprve v období leden – červen šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko psychologické poradny) a odborného lékaře (dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost).

3. Kam k zápisu

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka  (dále jen „spádová škola“). Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce může pro dítě svobodně zvolit jinou, než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

4. Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. Jak postupovat: Při zápisu (v současnosti, si dokument stáhne a vyplní doma) zákonný zástupce dítěte vyplní zápisní lístek a formulář žádosti o odklad. Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře* nebo klinického psychologa (viz. § 37 odst. 1 školského zákona) V DOBĚ KONÁNÍ ZÁPISU!!

5. Kritéria přijímání dětí do 1. tříd Základní Školy Písnická v Praze 12

 

 • a) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v naší spádové oblasti.
 • b) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v naší škole již vzdělává v době zápisu.
 • c) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo území městské části, jehož sourozenec se v naší škole již vzdělává v době zápisu.
 • d) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.
 • e) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
 • f) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo území hl. města Prahy.

 

Pokud počet zapsaných dětí v daném kritériu překročí maximální kapacitu dojde k losování. V letošním roce plánujeme přijmout dvě třídy s maximální kapacitou 2 x 27 dětí.
 

Zápis do ZŠ Písnická v Praze 12 proběhne

ve dnech od 6. dubna 2021 do 20. dubna 2021 a to jednou z následujících možností: 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

a) do datové schránky školy (jedná se o datovou schránku fyzické osoby, není možné pro podání žádosti použít firemní datovou schránku)

b) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (na přihlášky došlé prostým e-mailem bez elektronického podpisu nebude brán zřetel)

c) poštou (rozhodující je datum podání na poštu – musí být v daném období)

d) osobním podáním ve škole (osobní podání bude umožněno pouze v těchto dnech a časech: 6.4., 13.4., a 20.4. vždy od 8:00 do 14:00 v prostoru vrátnice hlavní budovy. Preferujte prosím ostatní způsoby předání žádosti, vstupujte pouze jednotlivě a dodržujte dostatečné rozestupy. )

 

6. Doklady potřebné k zápisu:

Všichni: Vyplněnou žádost o přijetí (ke stažení na konci stránky) +

Občané ČR: rodný list dítěte, občanský průkaz (rodiče)(OBA DOKUMENTY STAČÍ JAKO PROSTÁ KOPIE, PO KONTROLE SPRÁVNÍM ORGÁNEM A UKONČENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ BUDOU SKARTOVÁNY)

Cizinci: rodný list dítěte v češtině, pas s vyznačeným pobytem a bydlištěm (pro doložení bydliště kopii nájemní smlouvy) a doklad o zdravotním pojištění dítěte (DOKUMENTY STAČÍ JAKO PROSTÉ KOPIE, PO KONTROLE SPRÁVNÍM ORGÁNEM A UKONČENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ BUDOU DOKUMENTY SKARTOVÁNY)

K zápisu zveme také rodiče, kteří v loňském roce obdrželi odklad PŠD!

Ředitelka školy: Mgr. Eva Čulíková, e-m: culikova@zspisnicka.cz, mobil: 774874124

Zástupce řed.: Mgr. Martin Strakoš, e-m: strakos@zspisnicka.cz, mobil: 774874125

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Zamítnutým uchazečům bude rozhodnutí zasláno formou doporučené listovní zásilky. Rozhodnutí o odkladu obdržíte poštou nebo na místě po podání žádosti s doporučením školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.

* Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu povinné školní docházky může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k doporučení odložení začátku školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že dítě je v lékařské péči především z důvodu jiných zdravotních potíží, je vhodné, aby takové posouzení provedl odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog atd.

 

Dokumenty potřebné k zápisu
 • Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
  Datum publikace: 10. 3. 2021
  Autor: Strakoš
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  Pečlivě vyplňte všechny požadované údaje. K žádosti nezapomeňte dodat v textu výše zmíněné přílohy.
 • Žádost o odklad povinné školní docházky
  Datum publikace: 10. 3. 2021
  Autor: Strakoš
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  Pečlivě vyplňte všechny požadované údaje. K žádosti nezapomeňte dodat v textu výše zmíněné přílohy.

 

Přehled spádové oblasti ke stažení ZDE

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PÍSNICKÁ V PRAZE 12

Vážení rodiče,

dle §183 odst. 2, novely školského zákona č. 472/2011 Sb., se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, jimiž se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO ROZHODNUTÍ
A01 přijat/přijata
A02 přijat/přijata
A03 přijat/přijata
A04 přijat/přijata
A05 přijat/přijata
A06 přijat/přijata
A07 přijat/přijata
A08 přijat/přijata
A09 přijat/přijata
A10 přijat/přijata
A11 přijat/přijata
A12 přijat/přijata
A13 přijat/přijata
A14 přijat/přijata
A15 přijat/přijata
A16 přijat/přijata
A17 přijat/přijata
A18 přijat/přijata
A19 přijat/přijata
A20 přijat/přijata
A21 přijat/přijata
A22 přijat/přijata
A23 přijat/přijata
A24 přijat/přijata
A25 přijat/přijata
A26 přijat/přijata
A27 přijat/přijata
A28 přijat/přijata
A29 přijat/přijata
A30 přijat/přijata
A31 přijat/přijata
A32 přijat/přijata
A33 přijat/přijata
A34 přijat/přijata
A35 přijat/přijata
A36 přijat/přijata
A37 přijat/přijata
A38 přijat/přijata
A39 přijat/přijata
A40 přijat/přijata
A41 přijat/přijata
A42 přijat/přijata
B01 přijat/přijata
B02 přijat/přijata
B03 přijat/přijata
B04 přijat/přijata
B05 přijat/přijata
B06 přijat/přijata
B07 přijat/přijata
B08 přijat/přijata
B09 přijat/přijata
B10 přijat/přijata
B11 přijat/přijata
B12 přijat/přijata
B13 přijat/přijata
 
C01 nepřijat/nepřijata
C02 nepřijat/nepřijata
C03 nepřijat/nepřijata
C04 nepřijat/nepřijata
C05 nepřijat/nepřijata
C06 nepřijat/nepřijata
C07 nepřijat/nepřijata
 
D01 přerušeno správní řízení – odklad
D02 přerušeno správní řízení – odklad
D03 přerušeno správní řízení – odklad
D04 přerušeno správní řízení – odklad
D05 přerušeno správní řízení – odklad
D06 přerušeno správní řízení – odklad
D07 přerušeno správní řízení – odklad
D08 přerušeno správní řízení – odklad
D09 přerušeno správní řízení – odklad
D10 přerušeno správní řízení – odklad
D11 přerušeno správní řízení – odklad
 
C08 zrušeno správní řízení rozhodnutím žadatele

 

Tento seznam se zveřejňuje dne 17. května 2021.                           Mgr. Eva Čulíková                                                                                                                    ředitelka školy

 

Mgr. Eva Čulíková

ředitelka školy