ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Pro budoucí prvňáčky

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

informace v přípravě

 

 

 

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Důležité:

S ohledem na současnou situaci, ve které nelze předjímat, kolik cizinců setrvá na území České republiky i v následujícím školním roce, se zavádí institut „zvláštního zápisu” k předškolnímu vzdělávání a k přijetí do 1. ročníku ZŠ. Zvláštní zápis je určen výhradně pro cizince (současné azylanty a strpěné osoby) v termínu 7. 6. 2022 a 14. 6. 2022 od 8:00 do 15:00 hodin. Žádosti o přijetí přineste v uvedeném termínu osobně do kanceláře školy. Potřebné doklady a informace jsou v aktualitách na úvodní stránce školy, včetně ukrajinského překladu (viz. ZDE). Níže uvedené informace slouží pouze pro řádný zápis. 

 

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ Písnická v Praze 12

1. Termín zápisu

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, na azylanty a účastníky řízení o udělení azylu.

2. Věk dítěte

Povinná školní docházka (dále PŠD) začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. K plnění PŠD může být přijato i dítě, které dosáhne 6-ti let až v době od září do června příslušného školního roku za následujících podmínek:

 • a) Dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
 • b) Zákonný zástupce požádá o přijetí k plnění PŠD
 • c) Dosáhne-li dítě 6-ti let v období září – prosinec šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
 • d) Dosáhne-li dítě 6-ti let teprve v období leden – červen šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko psychologické poradny) a odborného lékaře (dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost).

3. Kam k zápisu

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka  (dále jen „spádová škola“). Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce může pro dítě svobodně zvolit jinou, než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

4. Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. Jak postupovat: Při zápisu (v současnosti, si dokument stáhne a vyplní doma) zákonný zástupce dítěte vyplní zápisní lístek a formulář žádosti o odklad. Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře* nebo klinického psychologa (viz. § 37 odst. 1 školského zákona) V DOBĚ KONÁNÍ ZÁPISU!!

5. Kritéria přijímání dětí do 1. tříd Základní Školy Písnická v Praze 12

 

 • a) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v naší spádové oblasti.
 • b) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v naší škole již vzdělává v době zápisu.
 • c) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo území městské části, jehož sourozenec se v naší škole již vzdělává v době zápisu.
 • d) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.
 • e) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
 • f) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo území hl. města Prahy.

 

Pokud počet zapsaných dětí v daném kritériu překročí maximální kapacitu dojde k losování. V letošním roce plánujeme přijmout dvě třídy s maximální kapacitou 2 x 27 dětí.
 

Zápis do ZŠ Písnická v Praze 12 proběhne

ve dnech od 4. dubna 2022 do 8. dubna 2022 a to jednou z následujících možností: 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

a) do datové schránky školy (jedná se o datovou schránku fyzické osoby, není možné pro podání žádosti použít firemní datovou schránku)

b) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (na přihlášky došlé prostým e-mailem bez elektronického podpisu nebude brán zřetel)

c) poštou (rozhodující je datum podání na poštu – musí být v daném období)

d) osobním podáním ve škole (osobní podání bude umožněno pouze v těchto dnech a časech: od 4. do 7. dubna vždy od 8:00 do 14:00 v prostoru vrátnice hlavní budovy. Preferujte, prosím, ostatní způsoby předání žádosti, vstupujte pouze jednotlivě a dodržujte dostatečné rozestupy. )

 

6. Doklady potřebné k zápisu:

Všichni: Vyplněnou žádost o přijetí (ke stažení na konci stránky) +

Občané ČR: rodný list dítěte, občanský průkaz (rodiče)(OBA DOKUMENTY STAČÍ JAKO PROSTÁ KOPIE, PO KONTROLE SPRÁVNÍM ORGÁNEM A UKONČENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ BUDOU SKARTOVÁNY)

Cizinci: rodný list dítěte v češtině, pas s vyznačeným pobytem a bydlištěm (pro doložení bydliště kopii nájemní smlouvy) a doklad o zdravotním pojištění dítěte (DOKUMENTY STAČÍ JAKO PROSTÉ KOPIE, PO KONTROLE SPRÁVNÍM ORGÁNEM A UKONČENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ BUDOU DOKUMENTY SKARTOVÁNY)

K zápisu zveme také rodiče, kteří v loňském roce obdrželi odklad PŠD!

Ředitelka školy: Mgr. Eva Čulíková, e-m: culikova@zspisnicka.cz, mobil: 774874124

Zástupce řed.: Mgr. Martin Strakoš, e-m: strakos@zspisnicka.cz, mobil: 774874125

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Zamítnutým uchazečům bude rozhodnutí zasláno formou doporučené listovní zásilky. Rozhodnutí o odkladu obdržíte poštou nebo na místě po podání žádosti s doporučením školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.

* Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu povinné školní docházky může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k doporučení odložení začátku školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že dítě je v lékařské péči především z důvodu jiných zdravotních potíží, je vhodné, aby takové posouzení provedl odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog atd.

 

Dokumenty potřebné k zápisu
 • Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
  Datum publikace: 24. 2. 2022
  Autor: Strakoš
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  Pečlivě vyplňte všechny požadované údaje. K žádosti nezapomeňte dodat v textu výše zmíněné přílohy.
 • Žádost o odklad povinné školní docházky
  Datum publikace: 24. 2. 2022
  Autor: Strakoš
  Typ souboru: docx
  Anotace:
  Pečlivě vyplňte všechny požadované údaje. K žádosti nezapomeňte dodat v textu výše zmíněné přílohy.

 

Přehled spádové oblasti ke stažení ZDE

 

 

Mgr. Eva Čulíková

ředitelka školy