ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Pro budoucí prvňáčky

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

—–bude doplněno po zveřejnění závazných informací —–

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Důležité:

S ohledem na současnou situaci, ve které nelze předjímat, kolik cizinců setrvá na území České republiky i v následujícím školním roce, je i pro letošní rok zaveden institut „zvláštního zápisu” k předškolnímu vzdělávání a k přijetí do 1. ročníku ZŠ. Zvláštní zápis je určen výhradně pro „cizince“ = současné azylanty a strpěné osoby v termínu 8. 6. 2023 od 10:00 do 14:00 hodin. Žádosti o přijetí vyplníte v uvedeném termínu osobně v kanceláři školy. Potřebné doklady a informace jsou v aktualitách na úvodní stránce školy, včetně ukrajinského překladu (viz. ZDE).

Níže uvedené informace slouží pouze pro řádný zápis. 

 

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ Písnická v Praze 12

1. Termín zápisu

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, na azylanty a účastníky řízení o udělení azylu.

2. Věk dítěte

Povinná školní docházka (dále PŠD) začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. K plnění PŠD může být přijato i dítě, které dosáhne 6-ti let až v době od září do června příslušného školního roku za následujících podmínek:

  • a) Dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
  • b) Zákonný zástupce požádá o přijetí k plnění PŠD
  • c) Dosáhne-li dítě 6-ti let v období září – prosinec šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  • d) Dosáhne-li dítě 6-ti let teprve v období leden – červen šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko psychologické poradny) a odborného lékaře (dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost).

3. Kam k zápisu

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka  (dále jen „spádová škola“). Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce může pro dítě svobodně zvolit jinou, než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

4. Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. Jak postupovat: Při zápisu (v současnosti, si dokument stáhne a vyplní doma) zákonný zástupce dítěte vyplní zápisní lístek a formulář žádosti o odklad. Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře* nebo klinického psychologa (viz. § 37 odst. 1 školského zákona) V DOBĚ KONÁNÍ ZÁPISU!!

5. Kritéria přijímání dětí do 1. tříd Základní Školy Písnická v Praze 12

 

  • a) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v naší spádové oblasti.
  • b) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v naší škole již vzdělává v době zápisu.
  • c) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo území městské části, jehož sourozenec se v naší škole již vzdělává v době zápisu.
  • d) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.
  • e) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
  • f) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo území hl. města Prahy.

 

Pokud počet zapsaných dětí v daném kritériu překročí maximální kapacitu dojde k losování. V letošním roce plánujeme přijmout dvě třídy s maximální kapacitou 2 x 27 dětí.
 

Zápis do ZŠ Písnická v Praze 12 proběhne

ve dnech od 3. dubna 2023 do 4. dubna 2023 vždy od 8:00 do 15:00 a to následujícím způsobem: 

V průběhu měsíce března si pod níže uvedeným odkazem zarezervujete čas, předvyplníte přihlášku a s vytištěnou, doplněnou přihláškou a s požadovanými doklady (viz. bod 6) se dostavíte v uvedený čas do kanceláře školy na adrese Písnická 760/11, Praha 4.

Odkaz pro registraci:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zspisnicka/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5320

6. Doklady potřebné k zápisu:

Všichni: Vyplněnou žádost o přijetí (vygenerovanou, doplněnou a vytištěnou rezervačním systémem) +

Občané ČR: rodný list dítěte, občanský průkaz (rodiče)

Cizinci: rodný list dítěte v češtině, pas s vyznačeným pobytem a bydlištěm (pro doložení bydliště kopii nájemní smlouvy) a doklad o zdravotním pojištění dítěte (DOKUMENTY STAČÍ JAKO PROSTÉ KOPIE, PO KONTROLE SPRÁVNÍM ORGÁNEM A UKONČENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ BUDOU DOKUMENTY SKARTOVÁNY)

K zápisu zveme také rodiče, kteří v loňském roce obdrželi odklad PŠD!

Ředitelka školy: Mgr. Eva Čulíková, email: culikova@zspisnicka.cz, mobil: 774874124

Zástupce řed.: Mgr. Martin Strakoš, email: strakos@zspisnicka.cz, mobil: 774874125

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Zamítnutým uchazečům bude rozhodnutí zasláno formou doporučené listovní zásilky. Rozhodnutí o odkladu obdržíte poštou nebo na místě po podání žádosti s doporučením školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.

* Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu povinné školní docházky může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k doporučení odložení začátku školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že dítě je v lékařské péči především z důvodu jiných zdravotních potíží, je vhodné, aby takové posouzení provedl odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog atd.

 

 

Přehled spádové oblasti ke stažení ZDE

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PÍSNICKÁ V PRAZE 12

Vážení rodiče,

dle §183 odst. 2, novely školského zákona č. 472/2011 Sb., se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, jimiž se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO ROZHODNUTÍ
efgh3 Přijat
DQL4M Přijat
3G3JZ Přijat
HMICJ Přijat
JKN08 Přijat
N4KI6 Přijat
H304M Přijat
F501E Přijat
XTVQW Přijat
2IARY Přijat
N9FXE Přijat
MJO9L Přijat
W5FOS Přijat
9ZAYB Přijat
RC25X Přijat
ZQCQN Přijat
2KPI5 Přijat
3WESX Přijat
6HOI0 Přijat
WDRWQ Přijat
IDEK7 Přijat
0MR6C Přijat
W1ZF5 Přijat
FN7C7 Přijat
9S518 Přijat
0CSG3 Přijat
7PUI9 Přijat
FWPS7 Přijat
XT48L Přijat
GDD5R Přijat
4USL1 Přijat
I32BY Přijat
56YH8 Přijat
U50R5 Přijat
H4UNA Přijat
RCQ54 Přijat
I4FDN Přijat
7WXM1 Přijat
C0K2E Přijat
D6K0P Přijat
5V72M Přijat
NXVNG Přijat
R7YIB Přijat
HRO4L Přijat
ML0TP Přijat
PYU5K Přijat
TUVX5 Přijat
MNOP6 Přijat
OPRS4 Přijat
U03AD Přijat
WB1HY Přijat
LHT15 Přijat
SIU1P Přijat
NPKDZ Přijat
T5NGK Nepřijat
DOA3O Nepřijat
J0WG5 Nepřijat
NWLXQ Nepřijat
0H0Y0 Nepřijat
4UXQO Nepřijat
UTQ9Q Nepřijat
W6R4S Nepřijat
5YQ2F Nepřijat
7ZOOS Nepřijat
QGPZL Nepřijat
AKN8I Nepřijat
XME7W Nepřijat
DNZ0P Nepřijat
IDIXZ Nepřijat
S1LNT Nepřijat
2024E Nepřijat
GR4YP Nepřijat
WKYKQ Nepřijat
IOL82 Nepřijat
7TFHE Nepřijat
7E3RL Nepřijat
BS39F Nepřijat
P981U Nepřijat
NMB9S Nepřijat
PPDSF Nepřijat
0SS63 Nepřijat
PZXZ1 Nepřijat
RTP63 Odklad
EI2C8 Odklad
1VMQ6 Odklad
SAUA4 Odklad
F08YM Odklad
KXZDY Odklad
8UDHH Odklad
0ZASE Odklad
0MWIU Odklad
5X5U7 Odklad
ZRCAM Odklad
JPCR6 přerušeno správní řízení – odklad
FEXSV přerušeno správní řízení – odklad
XIOGI přerušeno správní řízení – odklad
QQ7JQ přerušeno správní řízení – odklad
zrušeno správní řízení rozhodnutím žadatele

 

Tento seznam se zveřejňuje dne 19. dubna 2023.                            Mgr. Eva Čulíková                                                                                                                    ředitelka školy

 

 

Mgr. Eva Čulíková

ředitelka školy