ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Informatika

Informace a odkazy na procvičování učiva z předmětu Informatika

(aktualizace 3.9.2023)

Informatika 4. ročník
Informatika 5. ročník
Informatika 6. ročník
Informatika 7. ročník
Informatika 8. ročník
Pracovní činnosti – Informatika 9. ročník (2. pololetí)
Pracovní činnosti – Informatika 9. ročník (1. pololetí)


Hodnocení v informatice
Přestože je žák v hodinách informatiky hodnocen známkou, jde v tomto předmětu vlastně o hodnocení formativní.
Sumativní hodnocení shrnuje výsledky učení, je většinou označeno známkou, zatímco formativní hodnocení úzce doprovází učení, dává žákovi zpětnou vazbu, dává mu možnost zlepšit svůj výkon, ovlivňuje ho po malých krocích.

Žáci jsou v informatice hodnoceni téměř každou hodinu.
Známku, kterou dostanou, si však mohou změnit. Dává jim zpětnou vazbu, jak v hodině pracovali, jak se jim podařilo prokázat, že procvičovanou látku pochopili.

Známka 1 vlastně říká, že žák byl v hodině aktivní a prokázal, že zadané téma zvládl na 86% – 100%.

Známka 2 vlastně říká, že žák byl v hodině aktivní, ale nejspíš něco nestihl, potřebuje se k něčemu vrátit, něco si ujasnit, téma zvládl na 70% – 85% a pokud se k tématu vrátí, může dodatečně prokázat, že dané téma zvládl, může požádat o změnu známky (např. zasláním snímku obrazovky s opravou práce).

Známka 3 vlastně říká, že žák v hodině pracoval, ale něčemu neporozuměl, nedařilo se mu splnit zadanou práci, potřebuje více času, k tématu se vrátit, zvládl práci na 45% – 69% a pokud se k tématu vrátí, může dodatečně prokázat, že dané téma zvládl, může požádat o změnu známky (např. zasláním snímku obrazovky s opravou práce).

Známka 4 vlastně říká, že žák v hodině sice pracoval, ale nepochopil zadání úkolu, nesplnil ani základní požadavky, potřebuje se k tématu vrátit, zvládl práci na 20% – 44% (tedy méně než polovinu) a pokud se k tématu vrátí, může dodatečně prokázat, že dané téma zvládl, může požádat o změnu známky (např. zasláním snímku obrazovky s opravou práce). Může klidně po doplnění učiva získat nově i známku 1.

Známka 5 vlastně říká, že žák neprokázal, že zadané téma zvládne, nedodal jediný důkaz, že zadané úkol dokáže splnit. I v tomto případě může žák dodatečně prokázat, že dané téma zvládl, může požádat o změnu známky (např. zasláním snímku obrazovky s opravou práce). Může klidně po doplnění učiva získat nově i známku 1.

Známka „X“ znamená, že žák v hodině pracoval, ale na známku 1 to nebylo a horší známkou nebude hodnocen, nelze tuto práci zopakovat a opravit (např. u soutěží nebo tam, kde se dozví správné řešení).

Známka „A“ znamená, že žák v hodině chyběl a práci nemůže dodatečně doplnit (např. soutěž již není aktivní).

Známka „?“ znamená, že práce je nutno doplnit, teprve bude hodnocena.

Bohužel systém Bakaláři umožňuje pouze jednotné hodnocení žáků buď známkou nebo procenty a tak nelze v hodinách informatiky žáky hodnotit procenty a v jiných předmětech známkou.
V hodinách informatiky se žáci rozvíjí individuálním tempem, Ti, co potřebují více času, mohou se k probírané látce vrátit doma nebo mohou po domluvě přijít do PC učebny kdykoliv po době svého vyučování a v PC učebně v tichosti využít volná PC. (V hodině v té době může probíhat výuka informatiky jiného ročníku, ale pokud zvládnou pracovat v tichosti, mohou tam být). Pokud to situace dovolí, může jim pak vyučující být nápomocen s řešením jejich úkolu nebo si s sebou mohou vzít jednoho spolužáka.

Přihlašování do o365.com:

Přihlašování do office365.com (a nově funguje i do google účtu) bylo zkráceno na „loginname@zspisnicka.cz“, heslo si každý žák může změnit ve škole v počítačové učebně po přihlášení, žákům 5. tříd a nižších doporučujeme pro začátek si ponechat vygenerované heslo zapsané na nalepeném štítku vpravo nahoře na první stránce žákovské knížky.

Emailové adresy žáků nově fungují ve zkrácené podobě „loginname@zspisnicka.cz“, ale stále fungují i v původní podobě „loginname@zspisnicka.onmicrosoft.com“.

V případě problémů s přihlášením k PC, o365.com nebo do bakalářů mne kontaktujte.
J. Vlková, email: Vlkova@ZSPisnicka.cz

Od 25.1.2018 mohou všichni učitelé i žáci od 5. třídy využívat Office365.com online:

Postup:

 • v libovolném prohlížeči internetu, např. google chrom, internet explorer, mozzilla napíšete: https://office365.com
 • kliknete na „Přihlásit se“
 • vyplníte přihlašovací jméno „loginname@zspisnicka.cz“, tj. např. „19BCerDa@zspisnicka.cz“
 • zadáte heslo, které máte v PC učebně
 • spustíte program, který potřebujete – WORD, EXCEL, POWERPOINT, pokud neumíte ještě pracovat s cloudovým úložištěm, tak k přenášení vytvořených souborů použijte program Outlook (POŠTA), případně se zajděte zeptat vyučující informatiky Mgr. J.Vlkové

 

Důležité informace o prevenci i v oblasti IT najdete na Prevence rizikového chování

Co plánujeme:

Logická olympiáda

http://logickaolympiada.cz – soutěž – po problematickém získávání souhlasů zákonných zástupců je registrace a účast v soutěži pouze doporučená. Zájemci se se souhlasem rodičů zaregistrují a pak v říjnu budou soutěžit doma.
Registrace je pouze do 30.9.2021
Nejlepší žáky naší školy odměníme diplomy! Pokud by někdo potřeboval poradit s registrací, můžete se obrátit na Mgr. J. Vlkovou.

Bobřík informatiky

http://www.ibobr.cz/ listopad 2021 (již 14. ročník) – soutěž pro žáky 5. až 9. tříd
Každý soutěžící v kategorii Benjamin a Kadet začíná se startovním počtem 60 bodů (v kategorii Mini 48 bodů). Maximální počet bodů, které lze v testu získat, je 240 bodů (v kategorii Mini 192). Úspěšným řešitelem (uloví bobříka informaitky) je ten, kdo získá 150 bodů (v kategorii Mini 120 bodů), tedy polovinu maximálního zisku.

It-slot

http://it-slot.cz/ listopad 2020  – soutěž pro žáky 8. až 9. tříd – postupová soutěž o ceny a případně o stipendium na SSŠVT
Zájemci z 8. i 9. ročníků se musí přihlásit osobně u Mgr. J. Vlkové (nebo emailem na Vlkova@ZSPisnicka.cz) do 10.11.2020!!! (soutěžící je nutno předem zaregistrovat, bez registrace nelze soutěžit).

 

CodeWeek

– zapojení do Celoevropského týdne programování

http://www.code.org Testování trvá max. 30 minut a má 10 otázek, cílem je dosáhnout 100 bodů nebo víc 🙂


Od 4.3.2014 v provozu PC učebna vybavená novými PC.

Každý žák ZŠ Písnická má svůj účet a bude se logovat pod svým přihlašovacím jménem. Přihlašovací jméno (loginname) je zapsáno na první straně ŽK a jméno bylo vytvořeno následujícími pravidly:

 • má přesně 8 znaků
 • je bez diakritiky a mezer
 • je unikátní (tj. nikdo nemá stejné)
 • začíná dvojčíslím roku, kdy žák bude školu opouštět (viz tabulka níže), tj. rok „absolvování zš“
 • třetí znak je písmeno třídy (A, B, C)
 • následují 3 znaky příjmení bez háčků a čárek (pokud je příjmení kratší 3 znaků nebo obsahuje mezeru, je doplněno písmenem X)
 • poslední 2 znaky tvoří první dva znaky křestního jména bez háčků a čárek nebo (v případě stejných kombinací jmen) prvním písmenem křestního jména a číslovkou (např. 21BKosD1 a 21BKosD2).
 • Např. žák Novák Petr z 7.B by měl přihlašovací jméno: 22BNovPe

Každý žák má svůj osobní adresář označený písmenem Z:, přesně Z:\HOME\loginname, v něm má všechna práva (tj. vytvářet i mazat své soubory atd.)
Každý třída má svůj adresář, označený slovem TRIDA+“označení třída“ (např. TRIDA8A, TRIDA8B) s právem pro čtení pro všechny členy třídy – např. pro uchovávání společně vytvořených dokumentů, fotografií (apod.) – kopírovat to tam bude učitel a v něm dva podadresáře:

 • podadresář SPOLECNY se všemi právy pro členy třídy (na předávání dat žáků třídy)
 • podaresář VEREJNY se všemi právy pro členy třídy a právy pro čtení i pro ostatní třídy

Adresáře třídy budu vždy na začátku školního roku přejmenovány, aby označení odpovídalo – deváté třídy budou zrušeny a ostatní postupně přejmenovány

Tabulka tříd a rok ukončení školní docházky pro školní rok 2022/2023

1.A, 1.B 2031
2.A, 2.B 2030
3.A, 3.B, 3.C 2029
4.A, 4.B 2028
5.A, 5.B 2027
6.A, 6.B 2026
7.A, 7.B 2025
8.A, 8.B 2024
9.A, 9.B 2023

 

Pravidla PC učebny ZŠ Písnická

 1. Žáci vstupují do učebny pouze s vyučujícím.
 2. Po příchodu do počítačové učebny jsou žáci povinni prohlédnout si pracovní místo. Případné nedostatky nahlásí vyučujícímu.
 3. V počítači je přísně zakázáno cokoliv stahovat a instalovat a nastavovat (pokud to nebylo výslovně povoleno).
 4. Žáci mohou pracovat a provádět na počítačích jen to, co jim výslovně určí a dovolí učitel.
 5. Obzvláště je zakázáno kopírovat data bez vědomí učitele, ať už mezi počítači ve třídě, z internetu, emailu, z/na flashdisk apod.
 6. V celé počítačové učebně je zákaz jídla a pití a to i o přestávkách!
 7. Počítače a monitory žáci mohou zapínat, vypínat a restartovat jen na pokyn učitele.

– ukázka zpracování dat


On-line testy z informatiky
ZŠ Písnická

Mgr. Jana Vlková, 2. patro, konzultace po domluvě, kontakt nejlépe emailem Vlkova@ZSPisnicka.cz (příp. telefon do ZŠ 241 470 360)

Autor: Mgr. Jana Vlková