ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Projekty EU

Publicita obrázek textu

Publicita_Narodni_plan_obnovy

Ve dnech 17.4.2023 a 21.6.2023 naše škola realizovala, v rámci projektu č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002020 s názvem „OPPPR – 54 Inkluze a multikulturní vzdělávání II“, dvě odborně zaměřená tematická setkání s rodiči žáků OMJ.

Cílem obou setkání bylo dát rodičům do podvědomí čeho se týká interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání. V rámci setkání měli účastníci také možnost komunikovat otevřeně s odborníkem na toto téma, sdílet své zkušenosti, vyjádřit své obavy a klást dotazy v přátelské atmosféře. Realizace byla velice úspěšná. Dle ohlasů zúčastněných rodičů prohloubila tato aktivita jejich důvěru ke škole. Aktivita také celkově přispěla k rozvoji povědomí rodičovské veřejnosti o problematice začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, potažmo inkluzivnímu vzdělávání.

Od 1.5.2023 – 31.12.2025 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony ZŠ Písnická IV OPJAK“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0006221, který je spolufinancován Evropskou unií.
Logo projektu EU 2023_05Projekt je zaměřen na personální podporu, vzdělávání pracovníků a inovativní vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 2.668.755,- Kč.


Bližší informace o projektu Life-Vest https://www.zspisnicka.cz/projekt-lifevest/

 

Od 1.5.2022 – 31.12.2022 je naše instituce realizátorem projektu „Přírodovědná laboratoř“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002214, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku odborných předmětů pro přípravu žáků. Projekt spočívá v modernizaci přírodovědné učebny, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby. Odborná učebna budou sloužit pro rozvoj klíčových kompetencí v přírodních vědách a v návaznosti na tuto kompetenci bude dále rozvíjena práce s digitálními technologiemi. Schválená výše podpory činí 1 997 911,14,- Kč.
logo EU výzvy 48
Škola se podílí na ověřování materiálů vzniklých v projektu „Společně pro kvalitní život v metropoli“ registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002128, „Operační program Praha – pól růstu ČR“.
Od 1.1.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „OPPPR – 54 INKLUZE A MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ II“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002020, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšení kvality inkluzivního vzdělávání prostřednictvím zvolených aktivit, mezi které patří doučování dětí s OMJ, realizace projektové výuky, komunitní aktivity a v neposlední řadě také zapojení dvojjazyčného školního asistenta.
logo EU výzvy 54

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony ZŠ Písnická III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021322, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Písnická prostřednictvím posílení personální podpory a realizací extrakurikulárních a rozvojových aktivit. Celková výše podpory činí 891.710,- Kč.
logo EU
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002020 OPPPR – 54 INKLUZE A MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ II
Od 1.1.2021 – 31.12.2022 je naše instituce realizátorem projektu „OPPPR – 54 Inkluze a multikulturní vzdělávání II“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002020, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšení kvality inkluzivního vzdělávání prostřednictvím zvolených aktivit, mezi které patří doučování dětí s OMJ, realizace projektové výuky, komunitní aktivity a v neposlední řadě také zapojení dvojjazyčného školního asistenta.
logo EU výzvy 48
logo
—————————–
Publicita - šablony II
Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony ZŠ Písnická II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014101, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit. Celková výše podpory činí 1 898 161,- Kč.

ZŠ Písnická získala ve školním roce 2019/2020 grant nadace O2 Chytrá škola, který byl určen pro základní školy z celé České republiky.
V rámci programu získala škola podporu na projekty zaměřené na oblast digitální gramotnosti: bezpečí na internetu a mediální gramotnost.
Cílovou skupinou plánovaných aktivit a osvěty ze strany základních škol jsou děti a mládež, učitelé a rodiče.
Projekt byl prodloužen pro školní rok 2020/2021 do konce prosince 2020.
Publicita 28 - inkluze
Od 1. 10. 2018 – 31. 8. 2020 je naše instituce realizátorem projektu „OPPPR – 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001246, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči žáků či jejich zákonných zástupců. S žáky se také bude pracovat při denních aktivitách a projektových dnech na téma multikulturní výchovy a pedagogové se nebudou vyhýbat tématům jako poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik, lidské solidarity a sociálnímu smíru. Součástí projektu je taktéž další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro ucelený koncept pojetí zvýšení kvality inkluze na škole budou zařazeny i stáže pedagogických pracovníků či doučování.

Celková výše podpory činí 1.166.280,- Kč.

Publicita jazyková laboratoř

Od 1. 5. 2018 – 31. 12. 2018 je naše instituce realizátorem projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000480 s názvem „Jazyková laboratoř“, který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku cizích jazyků na naší základní škole, v rámci projektu tak dojde k jejich modernizaci a zasíťování. Celková výše podpory činí 2.415.626,05,- Kč.

 

 

Naše instituce je realizátorem projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001246 OPPPR – 28 INKLUZE A MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

Projekt je zaměřen na vytváření proinkluzivního prostředí školy a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, stejně tak i posilování kompetencí pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání a stáží.

 

Šablony