ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Řád školní jídelny

Školní stravování se řídí legislativními normami, normami zdravé výživy, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

Závodní stravování – náklady na závodní stravování a jejich úhradu upravuje vyhláška č.84/2005Sb.

 1. Při přihlášení ke stravě a zaplacení stravného obdrží strávník v kanceláři za úhradu identifikační médium – čip. V případě, že strávník čip zapomene, bude mu v kanceláři ŠJ vydán náhradní lístek na oběd. Ztrátu čipu je nutné oznámit v kanceláři školní jídelny, zabrání se tak neoprávněnému odebírání stravy jinou osobou.
 2. Stravné se vždy platí předem, a to: a) inkasem, b) trvalým příkazem, c) složenkou (strávník obdrží v kanceláři ŠJ) nebo jednorázovým příkazem k úhradě
 3. Po prokázání platby je dítě od následujícího dne automaticky přihlášeno k obědům. Pokud strávník nemá zaplaceno v daném termínu, nemůže dostat oběd.
 4. Obědy pro strávníky školy a gymnázia se vydávají v době od 11.40 do 14.00 hod, mimo tuto dobu je vstup do školní jídelny zakázán.
 5. Cizím strávníkům se obědy nevydávají.
 6. Oběd se nevydává do jídlonosičů. Žák/student má podle zákona nárok na zvýhodněné stravování pouze za přítomnosti ve škole. První den neplánované nepřítomnosti je možno si oběd vyzvednout od 11.00 do 11.30 hod. (po dobu rekonstrukce pavilonu Krhanická se omezuje výdej obědů na 11:30 – 11:40), na následující dny musí být oběd odhlášen.
 7. Odhlášení obědů se přijímá nejpozději 1 den předem do 14.00 hod. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen. Výlety a ostatní akce organizované základní školou hromadně odhlašuje celé třídě organizátor akce. Strávníci gymnázia si obědy odhlašují sami.
 8. Ukončení či případné změny stravování je strávník nebo jeho zákonný zástupce povinen dojednat písemně nebo osobně v kanceláři ŠJ.  V případě ukončení stavování zrušit svou pravidelnou bezhotovostní  úhradu nebo souhlas k inkasu v nejbližším možném termínu ukončení stravování.
 9. Pokud je školní jídelna v provozu ve dnech ředitelského volna základní školy, děti ze školní družiny nemají nárok na zvýhodněné stravování.
 10. Žáci si před vstupem do jídelny umyjí ruce v umývárně před ŠJ, vstup do jídelny je možný výhradně v přezůvkách.
 11. Po vstupu do jídelny si strávníci vezmou tác a příbory a dále postupují k výdejovému pultu. Nápoje a doplňky si žáci sami odebírají z určených nádob.
 12. V případě většího množství strávníků se žáci postaví do řady tak, jak postupně přicházejí. V jídelně stojí v zástupu po jednom, v chodbě nejvýše po dvou, nikdo nesmí předbíhat. Nárok na přednostní vydání oběda mají pouze žáci s písemným souhlasem vedení ZŠ či Gymnázia.
 13. Strávníci se v jídelně chovají ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování. Použité nádobí po jídle odkládají na tácu do odkládacích vozíků. Šetří zařízení jídelny, šetrně zacházejí s příbory a nádobím. Dle závažnosti porušování těchto pravidel lze uplatnit různá kázeňská opatření.
 14. Dozor nad žáky v jídelně provádí vždy pedagog základní školy a gymnázia. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí školní jídelny nebo vedoucí kuchařky a dozorujícího pedagoga. Úraz nebo nevolnost strávník hlásí pedagogickému dozoru. V případě nečekané havárie v zařízení ŠJ se strávníci řídí pokyny pedagogů a zaměstnanců jídelny.
 15. Jídelní lístek je vyvěšený v jídelně. Školní jídelna může z provozních důvodů jídelní lístek pozměnit.

V případě porušení tohoto řádu může být strávník vyloučen ze stravování.

Kontakt: Jitka Kábelová, vedoucí ŠJ: tel. 241715752, e-mail: jidelna@zspisnicka.cz

Příloha: Informace pro strávníky

 

V Praze dne   1.9.2023                                                            Mgr. Eva Čulíková, ředitelka školy