ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Přípravná třída

Zápis do přípravné třídy

Pro školní rok 2024/2025 plánujeme otevřít přípravnou třídu. Třída bude otevřena v případě dostatečného počtu zájemců. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením dokladu o odkladu školní docházky.

V souladu se zněním §47 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka školy termíny a formu konání zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025:

O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat od 13. 5. 2024 do 15. 5. 2024.

Písemnou žádost se všemi náležitostmi je možné doručit do Základní školy Písnická v Praze 12 na adresu Písnická 760/11, Praha 4, 14200

a) datovou schránkou zákonného zástupce (fyzické osoby),

b) e-mailem s ELEKTRONICKÝM podpisem (nepostačuje prostý e-mail),

c) osobně po předchozí domluvě – telefon 774874125 nebo email strakos@zspisnicka.cz

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025 bude probíhat bez osobní
přítomnosti dětí.

Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025:

1. Děti s povoleným odkladem školní docházky pro školní rok 2024/2025 a místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu Základní školy Písnické v Praze 12 podle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol.

2. Děti s povoleným odkladem školní docházky pro školní rok 2024/2025 a místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 12.

3. Děti s povoleným odkladem školní docházky pro školní rok 2024/2025 a místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Praze.

4. Děti s povoleným odkladem školní docházky pro školní rok 2024/2025 a místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo území hlavního města Prahy.

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

O přijetí dítěte do přípravné třídy rozhodne ředitel školy, seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí zveřejní na webových stránkách školy a na hlavním vchodu školy.

Počet přijímaných dětí
Ve školním roce 2024/2025 bude přípravná třída otevřena při minimálním počtu deseti přihlášených dětí, maximální počet přijímaných dětí je dvanáct.

Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu. Nahlédnout do spisu je možné osobně dne 16. 5. 2024 od 8:00 do 10:00 hodin v budově základní školy, Písnická 760/11, 142 00 Praha 4 v kanceláři školy. Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je právem, nikoliv povinností.
V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí umožněno vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude umožněno dne 17. 5. 2024 od 8:00 do 10:00 hodin v budově základní školy, Písnická 760/11, 142 00 Praha 4 v kanceláři školy.

 

Další informace

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a byl jim povolen odklad povinné školní docházky.

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění dítěte do vyučovacího procesu v 1. třídě. Je součástí školního vzdělávacího plánu. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na studium na základní škole. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev.

Přípravná třída je bezplatná. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.40 hodin. Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, hradí rodiče.

Mgr. Eva Čulíková

ředitelka školy

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu si můžete

prohlédnout ZDE

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PÍSNICKÁ V PRAZE 12

Vážení rodiče,

dle §47 odst. 2, novely školského zákona č. 472/2011 Sb., se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, jimiž se vyhovuje žádostem o přijetí do přípravné třídy, za oznámená.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO ROZHODNUTÍ
A01 Vyhovuje
A02 Vyhovuje
A04 Vyhovuje
A05 Vyhovuje
A06 Vyhovuje
A07 Vyhovuje
A08 Vyhovuje
A09 Vyhovuje
A10 Vyhovuje
A11 Vyhovuje
A13 Vyhovuje
A14 Vyhovuje
 
A03 Nevyhovuje
A12 Nevyhovuje
 
zrušeno správní řízení rozhodnutím žadatele

 

Tento seznam se zveřejňuje dne 22. května 2024.                           Mgr. Eva Čulíková                                                                                                                    ředitelka školy