ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Přípravná třída

Zápis do přípravné třídy

Pro školní rok 2024/2025 plánujeme otevřít přípravnou třídu. Třída bude otevřena v případě dostatečného počtu zájemců. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením dokladu o odkladu školní docházky.

V souladu se zněním §47 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka školy termíny a formu konání zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025:

O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat od 13. 5. 2024 do 15. 5. 2024.

Písemnou žádost se všemi náležitostmi je možné doručit do Základní školy Písnická v Praze 12 na adresu Písnická 760/11, Praha 4, 14200

a) datovou schránkou zákonného zástupce (fyzické osoby),

b) e-mailem s ELEKTRONICKÝM podpisem (nepostačuje prostý e-mail),

c) osobně po předchozí domluvě.

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025 bude probíhat bez osobní
přítomnosti dětí.

Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2024/2025:

1. Děti s povoleným odkladem školní docházky pro školní rok 2024/2025 a místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu Základní školy Písnické v Praze 12 podle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol.

2. Děti s povoleným odkladem školní docházky pro školní rok 2024/2025 a místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 12.

3. Děti s povoleným odkladem školní docházky pro školní rok 2024/2025 a místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Praze.

4. Děti s povoleným odkladem školní docházky pro školní rok 2024/2025 a místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo území hlavního města Prahy.

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

O přijetí dítěte do přípravné třídy rozhodne ředitel školy, seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí zveřejní na webových stránkách školy a na hlavním vchodu školy.

Počet přijímaných dětí
Ve školním roce 2024/2025 bude přípravná třída otevřena při minimálním počtu deseti přihlášených dětí, maximální počet přijímaných dětí je dvanáct.

Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu. Nahlédnout do spisu je možné osobně dne 16. 5. 2024 od 8:00 do 10:00 hodin v budově základní školy, Písnická 760/11, 142 00 Praha 4 v kanceláři školy. Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je právem, nikoliv povinností.
V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí umožněno vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude umožněno dne 17. 5. 2024 od 8:00 do 10:00 hodin v budově základní školy, Písnická 760/11, 142 00 Praha 4 v kanceláři školy.

 

Další informace

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a byl jim povolen odklad povinné školní docházky.

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění dítěte do vyučovacího procesu v 1. třídě. Je součástí školního vzdělávacího plánu. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na studium na základní škole. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev.

Přípravná třída je bezplatná. Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole. Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.40 hodin. Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, hradí rodiče.

Mgr. Eva Čulíková

ředitelka školy

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu si můžete

prohlédnout ZDE