ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Elektronická vývěska

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

pro školní rok 2019/2020

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

stanovuji

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 350,- Kč měsíčně. Úplata je splatná převodem na účet školy č. 35-78874349/0800 do 14 dnů příslušného měsíce ve dvou dílčích splátkách: září až prosinec, leden až červen.
O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním.

V Praze dne 2.9.2019
Mgr. Eva Čulíková, ředitelka školy

Zřizovací listina

123

456