ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Pro deváťáky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2023-2024

Aktualizace 21/11/2023:

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že byly spuštěny webové stránky věnované přijímacímu řízení na stření školy: https://www.prihlaskynastredni.cz/ . Najdete zde přímo sekci pro rodiče a žáky. Stránky by měly být průběžně aktualizovány.

 

Žák 9. třídy (popřípadě 5. a 7. třídy pro studium na víceletém gymnáziu) může podat maximálně 2 přihlášky s talentovou zkouškou. K tomu je nutné, aby odevzdal výchovné poradkyni do 15. 11. 2023 adresy středních škol s uvedeným studijním či učebním oborem a kódem.

Prosíme o dodržení termínu, potřebujeme čas na tisk.

Přihlášky budou vyplněny, vytištěny a orazítkovány v ZŠ.

Pokud vybraná střední škola požaduje razítko lékaře jako potvrzení zdravotní způsobilosti žáka studovat daný obor, je nutné s přihláškou dojít k dětskému lékaři v místě bydliště.

Zákonný zástupce žáka doručí přihlášky do 30. 11. 2023  řediteli příslušné střední školy.

Informace k vydávání zápisových lístků

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem 1. ročníku příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Ztráta zápisového lístku – vydání náhradního
V případě, že uchazeč ztratí nebo zničí zápisový lístek, může požádat o vydání náhradního zápisového lístku.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ NÁHRADNÍHO ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

—–Další informace budou zveřejněny po schválení legislativních změn (pravděpodobně k 1. 1. 2024) —–

Informace o kroužku Příprava na přijímací zkoušky naleznete pod výukou matematiky https://www.zspisnicka.cz/vyuka/matematika/, pro letošní školní rok konkrétně stránky kroužku Přípravy na přijímací zkoušky z M

.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2022-2023

Žák 9. třídy (5. a 7. třídy pro studium na víceletém gymnáziu) může podat maximálně 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení. K tomu je nutné, aby odevzdal výchovné poradkyni do 17. 2. 2023 adresy středních škol s uvedeným studijním či učebním oborem a kódem (do 16. 11. 2022 v případě přihlášky s talentovou zkouškou) . Prosíme o dodržení termínu, potřebujeme čas na tisk.

Přihlášky budou vyplněny, vytištěny a orazítkovány v ZŠ.

Přihlášky do dalších kol přijímacích řízení si uchazeč zajistí vlastními prostředky.

Pokud vybraná střední škola požaduje razítko lékaře jako potvrzení zdravotní způsobilosti žáka studovat daný obor, je nutné s přihláškou dojít k dětskému lékaři v místě bydliště.

Zákonný zástupce žáka doručí přihlášky do 1. 3. 2023 (30. 11. 2022 v případě talentových zkoušek) řediteli příslušné střední školy.