ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Aktualizace dne 18.06.2024

Jelikož se volby účastnilo pouze 6% oprávněných voličů z řad zákonných zástupců, nebyla dosažena potřebná jedna pětina platných hlasů. Ředitelka školy proto vyhlašuje opakovanou volbu na základě volebního řádu. Opakovaná volba proběhne shodným způsobem s volbou řádnou dne 19.06.2024 od 7:00 do 8:00.

Mgr. Eva Čulíková

Aktualizace dne 13.06.2024

LISTINA KANDIDÁTŮ PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

 Za zákonné zástupce:

  1. Mgr. Jiří Výborný
  2. Nikoleta Petrezsélová

 Za pedagogické pracovníky:

  1. Mgr. Renáta Bendová, DiS
  2. Ing. Mária Urbanová, Ph.D.

 

Číslo jednací: 1022/2024                                                                 V Praze dne 30. 5. 2024

Věc: OZNÁMENÍ O VOLBÁCH DO ŠKOLSKÉ RADY

V souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady, která je zřízena podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v základních školách (dále jen „škola“) zřízených městskou částí Praha 12 vyhlašuji volby do školské rady na 17. června 2024 od 7:00 do 19:00 hodin.

Volba proběhne online v prostředí Bakaláři formou ankety. Kandidatura je možná do 12. června 2024 do 23:59 hod. Kandidáti se mohou hlásit na email strakos@zspisnicka.cz. Dne 13. června 2024 bude zveřejněna listina kandidátů.

Z řad zákonných zástupců žáků se volí dva členové školské rady. Volba členů školské rady probíhá jednokolovým systémem. Členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob, jinak se volby opakují.

Členy školské rady za pedagogické pracovníky školy volí pedagogové tajným hlasováním. Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna polovina všech pedagogů, jinak se volby opakují.

Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků se stávají kandidáti, kteří získali dva nejvyšší počty hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem. Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy ředitel.

Členy školské rady za pedagogické pracovníky se stávají kandidáti, kteří získali dva nejvyšší počty hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem. Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy ředitel.

 

Mgr. Eva Čulíková

ředitelka školy