Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Výuka

Pro budoucí prvňáčky

 

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ Písnická v Praze 12

1. Termín zápisu

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se vztahuje na jiné cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, na azylanty a účastníky řízení o udělení azylu.

2. Věk dítěte

Povinná školní docházka (dále PŠD) začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. K plnění PŠD může být přijato i dítě, které dosáhne 6-ti let až v době od září do června příslušného školního roku za následujících podmínek:

  • a) Dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
  • b) Zákonný zástupce požádá o přijetí k plnění PŠD
  • c) Dosáhne-li dítě 6-ti let v období září - prosinec šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  • d) Dosáhne-li dítě 6-ti let teprve v období leden - červen šk. roku, musí být k žádosti doloženo doporučující posouzení školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko psychologické poradny) a odborného lékaře (dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost).

3. Kam k zápisu

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka  (dále jen "spádová škola"). Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce může pro dítě svobodně zvolit jinou, než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

4. Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. Jak postupovat: Při zápisu zákonný zástupce dítěte vyplní zápisní lístek a formulář žádosti o odklad. Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře* nebo klinického psychologa (viz. § 37 odst. 1 školského zákona) V DOBĚ KONÁNÍ ZÁPISU!!

5. Kritéria přijímání dětí do 1. tříd Základní Školy Písnická v Praze 12

  • a) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v naší spádové oblasti.
  • b) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v naší škole již vzdělává v době zápisu.
  • c) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jehož sourozenec se v naší škole již vzdělává v době zápisu.
  • d) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu,v dané městské části.
  • e) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu,v jiné městské části.
  • f) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu,mimo území hl. města Prahy.
Pokud počet zapsaných dětí v daném kritériu překročí maximální kapacitu dojde k losování. V letošním roce plánujeme přijmout dvě třídy s maximální kapacitou 2 x 26 dětí.


Zápis do ZŠ Písnická v Praze 12 proběhne v pavilonu A objektu Krhanická

ve dnech 2. a 3. dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin

 

6. Doklady potřebné k zápisu:

Občané ČR: rodný list dítěte, občanský průkaz (rodiče)

Cizinci: rodný list dítěte v češtině, pas s vyznačeným pobytem a bydlištěm a doklad o zdravotním pojištění dítěte

K zápisu zveme také děti, které v loňském roce obdržely odklad PŠD!

Nemůžete - li se dostavit ze závažných důvodů k zápisu v řádném termínu, informujte vedení školy telefonicky nebo e-mailem, budete informováni o náhradním termínu.

Ředitelka školy:   Mgr. Eva Čulíková, e-m: culikova@zspisnicka.cz, mobil: 774874124

Zástupce řed.:      Mgr. Martin Strakoš, e-m: strakos@zspisnicka.cz, mobil: 774874125

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Zamítnutým uchazečům bude rozhodnutí zasláno formou doporučené listovní zásilky. Rozhodnutí o odkladu obdržíte poštou nebo na místě po podání žádosti s doporučením školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.

* Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu povinné školní docházky může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k doporučení odložení začátku školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že dítě je v lékařské péči především z důvodu jiných zdravotních potíží, je vhodné, aby takové posouzení provedl odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog atd.

Žádost o přijetí ke stažení ZDE

Žádost o odklad ke stažení ZDE

Přehled spádové oblasti ke stazění ZDE

 

Mgr. Eva Čulíková

ředitelka školy

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PÍSNICKÁ V PRAZE 12

Vážení rodiče,

dle §183 odst. 2, novely školského zákona č. 472/2011 Sb., se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, jimiž se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

ROZHODNUTÍ

A1

přijat/přijata

A3

přijat/přijata

A4

přijat/přijata

A5

přijat/přijata

A6

přijat/přijata

A7

přijat/přijata

A8

přijat/přijata

A9

přijat/přijata

A10

přijat/přijata

A11

přijat/přijata

A12

přijat/přijata

A14

přijat/přijata

A15

přijat/přijata

A16

přijat/přijata

A17

přijat/přijata

A19

přijat/přijata

A20

přijat/přijata

A21

přijat/přijata

A22

přijat/přijata

B1

přijat/přijata

B2

přijat/přijata

B3

přijat/přijata

B4

přijat/přijata

B5

přijat/přijata

B6

přijat/přijata

B7

přijat/přijata

B8

přijat/přijata

B9

přijat/přijata

B11

přijat/přijata

B12

přijat/přijata

B13

přijat/přijata

B14

přijat/přijata

C1

přijat/přijata

C2

přijat/přijata

C3

přijat/přijata

C4

přijat/přijata

C5

přijat/přijata

C6

přijat/přijata

C7

přijat/přijata

C8

přijat/přijata

C9

přijat/přijata

C10

přijat/přijata

C11

přijat/přijata

D1

přijat/přijata

D2

přijat/přijata

D3

přijat/přijata

D4

přijat/přijata

D5

přijat/přijata

D6

přijat/přijata

D7

přijat/přijata

D9

přijat/přijata

D10

přijat/přijata

D11

přijat/přijata

D13

přijat/přijata

E1

přijat/přijata

E2

přijat/přijata

E3

přijat/přijata

E4

přijat/přijata

E5

přijat/přijata

E6

přijat/přijata

E7

přijat/přijata

E8

přijat/přijata

E10

přijat/přijata

E13

přijat/přijata

E14

přijat/přijata

E17

přijat/přijata

E18

přijat/přijata

F1

přijat/přijata

F2

přijat/přijata

F3

přijat/přijata

F4

přijat/přijata

F5

přijat/přijata

F6

přijat/přijata

F7

přijat/přijata

F8

přijat/přijata

F9

přijat/přijata

F12

přijat/přijata

 

A13

nepřijat/nepřijata

A23

nepřijat/nepřijata

C12

nepřijat/nepřijata

D12

nepřijat/nepřijata

E11

nepřijat/nepřijata

F10

nepřijat/nepřijata

 

A24

přerušeno správní řízení - odklad

E9

přerušeno správní řízení - odklad

E15

přerušeno správní řízení - odklad

E16

přerušeno správní řízení - odklad

A2

přerušeno správní řízení - doplnit žádost

B10

přerušeno správní řízení - doplnit žádost

 

A18

zrušeno správní řízení rozhodnutím žadatele

D8

zrušeno správní řízení rozhodnutím žadatele

E12

zrušeno správní řízení rozhodnutím žadatele

F11

zrušeno správní řízení rozhodnutím žadatele

 

Tento seznam se zveřejňuje dne 26. dubna 2019.

Mgr. Eva Čulíková                                                                                                                     ředitelka školy

 

 

 

Copyright © 2009-2019 Základní škola Písnická v Praze 12
Developed by Kinet