ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Učební plán školy

Učební plán pro 1. – 5. ročník

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník
1. 2. 3. 4. 5.
Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk a literatura 7 + 2 7 + 3 7 + 2 5 + 2
Cizí jazyk (Aj) 3 3 3
Matematika a její aplikace Matematika 4 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1
Informační a komunikační technologie Informatika 1 1
Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2 + 1
Přírodověda 0 + 1 2
Vlastivěda 1 + 1 2
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2
Týdenní dotace povinných předmětů 20 22 25 25 26
Celková týdenní povinná časová dotace 118

 

disponibilní časová dotace je označena kurzivou

 

Učební plán pro 6. – 9. ročník

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník
6. 7. 8. 9.
Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk a literatura 3 + 1 4 4 4
Cizí jazyk (Aj) 3 3 3 3 + 1
Další cizí jazyk (Fj, Nj, Rj) 3 3 3 2
Matematika a její aplikace Matematika 3 + 1 4 4 4
Člověk a příroda Chemie 2 1 + 1
Fyzika 2 2 1 + 1 1 + 1
Přírodopis 2 2 1 + 1 1 + 1
Zeměpis 2 2 1 + 1 1 + 1
Člověk a společnost Dějepis 2 2 2 2
Člověk a jeho svět 1 1 1
Informační a komunikační technologie Informatika 1 1
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1
Výtvarná výchova 2 2 1 1
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Doplňující vzdělávací obory Mediální výchova 1
Základy společenských věd 1
Týdenní dotace povinných předmětů 30 30 31 31
Celková týdenní povinná časová dotace 122

 

disponibilní časová dotace je označena kurzivou

 

Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně

1. Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je z disponibilních hodin posílena hodinová dotace předmětu Český jazyk a literatura v celkovém rozsahu 10 disponibilních hodin:

1. ročník – 2 hodiny
2. ročník – 3 hodiny
3. ročník – 2 hodiny
5. ročník – 2 hodiny

2. Ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace je z disponibilních hodin posílena hodinová dotace předmětu Matematika v celkovém rozsahu 4 disponibilní hodiny:

2. ročník – 1 hodina
3. ročník – 1 hodina
4. ročník – 1 hodina
5. ročník – 1 hodina

3. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je z disponibilních hodin posílena hodinová dotace předmětů Prvouka a Vlastivěda v celkovém rozsahu 2 disponibilní hodiny:

Prvouka: 3. ročník – 1 hodina
Přírodověda: 4. ročník – 1 hodina

Vlastivěda      4. ročník – 1hodina

Celkem bylo využito 16 disponibilních hodin.

 

Poznámky k učebnímu plánu 2. stupně

1. Využití disponibilních hodin

Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace byla posílena výuka Českého jazyka a literatury v 6. ročníku o 1 disponibilní hodinu.

Ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace byla posílena výuka Matematiky v 6.ročníku o 1 disponibilní hodinu.

Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda je využití disponibilních hodin následující:

Chemie: 9. ročník 1 hodina
Fyzika: 8. ročník 1 hodina
9. ročník 1 hodina
Přírodopis: 7. ročník 1 hodina
8. ročník 1 hodina
9. ročník 1 hodina
Zeměpis: 8. ročník 1 hodina
9. ročník 1 hodina

 

Do vzdělávací oblasti Člověk a společnost byl zařazen integrovaný předmět Člověk a jeho svět (7.-9.ročník s časovou dotací 1 hodiny v každém ročníku), byla naplněna minimální časová dotace.

Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vyučujeme těmto pracovním  činnostem:

7. ročník – Pěstitelské a technické práce
8. ročník – Svět práce a financí
9. ročník – Příprava pokrmů + Informatika

Do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví byl zařazen předmět Výchova ke zdraví (v 6.ročníku s dotací 2 hodin), byla naplněna minimální časová dotace.

Ve vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací předměty vyučujeme předmětům:

Základy společenských věd (8. ročník)
Mediální výchova (9. ročník)

Oba uvedené předměty čerpají po jedné disponibilní hodině.

Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace byla posílena výuka dalšího cizího jazyka o 5 disponibilních hodin, hodinová dotace jsou 3 hodiny týdně v 6. – 8. ročníku, v 9. ročníku potom 2 hodiny.

Celkem bylo využito 24 disponibilních hodin.

2. Jako další cizí jazyk si žáci volí z nabídky: Francouzský jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk (Rj pouze 7.-9. ročník)

3. Doplňující vzdělávací pčedměty:

Základy společenských věd – předmět se vyučuje ve dvouhodinových blocích vždy 1 x za 14 dní, obsahově je zaměřen na průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana, Výchova a myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova.

Mediální výchova – předmět se vyučuje ve dvouhodinových blocích vždy 1 x za 14 dní, obsahově je zaměřen na průřezové téma Mediální výchova.

Kromě uvedených předmětů jsou jednotlivá průřezová témata integrována do předmětů (viz kapitola Začlenění průřezových témat).