ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁPraha 4 – Kamýk

Projekty ZŠ Písnická

Publicita 28 - inkluze

Od 1. 10. 2018 – 31. 8. 2020 je naše instituce realizátorem projektu „OPPPR – 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001246, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt naší školy si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání ve své instituci pomocí posílení inkluze v multikulturní společnosti. Během projektu dojde k realizaci odborných a komunitních setkávání s rodiči žáků či jejich zákonných zástupců. S žáky se také bude pracovat při denních aktivitách a projektových dnech na téma multikulturní výchovy a pedagogové se nebudou vyhýbat tématům jako poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik, lidské solidarity a sociálnímu smíru. Součástí projektu je taktéž další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro ucelený koncept pojetí zvýšení kvality inkluze na škole budou zařazeny i stáže pedagogických pracovníků či doučování.

Celková výše podpory činí 1.166.280,- Kč.

Publicita jazyková laboratoř

Od 1. 5. 2018 – 31. 12. 2018 je naše instituce realizátorem projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000480 s názvem „Jazyková laboratoř“, který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku cizích jazyků na naší základní škole, v rámci projektu tak dojde k jejich modernizaci a zasíťování. Celková výše podpory činí 2.415.626,05,- Kč.

 

 

Naše instituce je realizátorem projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001246 OPPPR – 28 INKLUZE A MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

Projekt je zaměřen na vytváření proinkluzivního prostředí školy a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, stejně tak i posilování kompetencí pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání a stáží.

Šablony